شما اینجا هستید

APPLICANT ORDER STATUS

در اين صفحه داوطلبين ثبت نام شده ميتوانند بطور مختصر از وضعيت پرونده ثبت نامي خود با توجه به شماره اختصاص يافته از طرف مركز سي جي اف ان اس اطلاع حاصل نمايند . لازم به ذكر است كه استفاده از نام متقاضيان در اين صفحه مجاز نميباشد .

ORDER No. I.D. No   ORDER STATUS
1905129 5998283 239 FAILED 253
1994916 6031592 241 EXPIRED
2018381 6046120 243 PASSED 501
2018933 6046620 244 FAILED 356
2021693 6046639 245 EXPIRED
2036189 6055156 246 FAILED 346
2051744 6062951 247 PASSED 462
2052260 6066135 249 FAILED 356
2062474 6072477 250 FAILED 365
2056205 6066895 251 FAILED 328
2069672 6074322 252 No Show
2083013 6083303 256 Report issue
2129390 6083303 256 No Show
2122751 6095541 255 Report issue
2143884 6109964 257 FAILED 350
2146340 6110087 258 PASSED 418
2157440 6114378 259 FAILED 358
2150547 6111246 260 FAILED 181
2203329 6138825 261 FAILED
2211566 6143579 262 PASSED 521
2074898 6081261 253 No Show
1905133 5998292 240 PASSED 434
  5286499 228 PASSED 471
2248390 6175231 264 PASSED 418
2241014 6168721 263 PASSED 524
2264272 6195906 265 PASSED 427
2264280 6195915 266 PASSED 563
2700256 5765266 *** READY
2706949 6689838 291 WAITING Doc.
2694214 6673701 *** WAITING Doc.
    290 WAITING Doc.
2683256 6674433 289 WAITING Doc.
2681074 6665827 288 Doc. Problems
2694209 6678564 287 WAITING Doc.
2681093 6661232 286 Doc. Problems
2675590 6655221 285 Doc. Problems
  6423883 *** March Exam
2661392 6637901 284 March Exam
2652560 6212173 *** March Exam
2655538 6640639 283 March Exam
2650506 6632022 282 A.T.T.
2647468 6631854 281 Doc. Problems
2650931 6619645 280 Doc. Problems
2644529 6617941 279 READY
2643935 6609156 278 A.T.T.
2628490 6195915 *** V.S. Issued
2625415 6577655 276 March Exam
2615496 6561037 275 Doc. Problems
  6074322 *** FAILED
*** 6110087 *** V.S. Issued
2581455 6511699 274 A.T.T.
2580156 6508256 273 March Exam
2574864 6507828 272 A.T.T.
2569484 6500736 271 Doc. Problems

 

 

 

 

همچنين متقاضيان با در دست داشتن نام كاربري و كلمه عبور خود ميتوانند با استفاده از لينك زير  از وضعيت پرونده خود بطور كامل اطلاع حاصل نمايند