شما اینجا هستید

APPLICANT ORDER STATUS

در اين صفحه داوطلبين ثبت نام شده ميتوانند بطور مختصر از وضعيت پرونده ثبت نامي خود با توجه به شماره اختصاص يافته از طرف مركز سي جي اف ان اس اطلاع حاصل نمايند . لازم به ذكر است كه استفاده از نام متقاضيان در اين صفحه مجاز نميباشد .

ORDER No. I.D. No ORDER STATUS
1905129 5998283 FAILED 253
1994916 6031592 EXPIRED
2018381 6046120 PASSED 501
2018933 6046620 November exam
2021693 6046639 EXPIRED
2036189 6055156 November exam
2051744 6062951 PASSED 462
2052260 6066135 FAILED 356
2062474 6072477 November exam
2056205 6066895 November exam
2069672 6074322 No Show
2083013 6083303 Report issue
2129390 6083303 No Show
2122751 6095541 Expired
2143884 6109964 November exam
2146340 6110087 November exam
2157440 6114378 A.T.T.
2150547 6111246 November exam
2203329 6138825 Waiting for required item
2211566 6143579 A.T.T.
2074898 6081261 No Show
1905133 5998292 PASSED 434
  5286499 PASSED 471
2248390 6175231 READY
2241014 6168721 Waiting for required item
2264272 6195906 Waiting for required item
2264280 6195915 Waiting for required item

 

 

 

 

همچنين متقاضيان با در دست داشتن نام كاربري و كلمه عبور خود ميتوانند با استفاده از لينك زير  از وضعيت پرونده خود بطور كامل اطلاع حاصل نمايند